วิสัยทัศน์-Vision

"ส่วนเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ มุ่งมั่น ผลักดันนโยบายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน"

พันธกิจ-Mission

1) พัฒนากระบวนการดำเนินงานในการสนับสนุน ผลักดันนโยบายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

2) ประสานความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างเครือข่ายงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ยุทธศาสตร์-Strategy

1) สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้ พรบ.สุขภาพจิต ปี พ.ศ.2551

2) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อผลักดันสู่นโยบายระดับชาติ

เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่

ระบบฐานข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่ค่ะ

24/12/2561

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  รายละเอียด

24/12/2561

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็น 6.9.61v.2 รายละเอียด

3/12/2561

เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สุขภาพจิตฯ รายละเอียด

30/10/2561

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการบำบัดรักษาและจำหน่ายตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี รายละเอียด

30/10/2561

ขั้นตอนการสมัครบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 รายละเอียด

1/10/2561

แบบรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561  รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติครั้งที่ 2/2561 
[ 23 สิงหาคม 2561 ]
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติครั้งที่ 1/2561 
[ 17 กรกฎาคม 2561 ]
โครงการ "หนึ่งทศวรรษการขับเคลื่อน พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551" 
[ 10 กรกฎาคม 2561 ]
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2 
[ 13 กรกฎาคม 2558 ]

แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

  
  ผลโหวต

  
  คลิกเพื่อดูข้อเสนอแนะ / แนะนำ