วิสัยทัศน์-Vision

"ส่วนเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ มุ่งมั่น ผลักดันนโยบายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน"

พันธกิจ-Mission

1) พัฒนากระบวนการดำเนินงานในการสนับสนุน ผลักดันนโยบายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

2) ประสานความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างเครือข่ายงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ยุทธศาสตร์-Strategy

1) สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้ พรบ.สุขภาพจิต ปี พ.ศ.2551

2) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อผลักดันสู่นโยบายระดับชาติ

เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่

ระบบฐานข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่ค่ะ

20/10/2560

ผลการประชาพิจารณ์/การรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ รายละเอียด

27/9/2560

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 รายละเอียด

27/9/2560

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 รายละเอียด

25/9/2560

สรุปสาระสำคัญ การสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) รายละเอียด

19/9/2560

คู่มือคำอธิบายการจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ 2561  รายละเอียด

19/9/2560

ทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการตรวจประเมินและบำบัดรักษา ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิตฯ ประจำปี 2560 รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2 
[ 13 กรกฎาคม 2558 ]
ประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันฯ 
[ 11 พฤศจิกายน 2556 ]
ประชุมชี้แจง Action Plan กทม 
[ 20 มิถุนายน 2555 ]
ประชุมคณะกรรมการวิชาการโครงการ 
[ 6 มีนาคม 2555 ]

แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

  
  ผลโหวต

  
  คลิกเพื่อดูข้อเสนอแนะ / แนะนำ