ข่าวสารและกิจกรรม      สื่อองค์ความรู้      ข่าวประชาสัมพันธ์      COVID-19 กับสุขภาพจิต  

  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติและการเสนออนุบัญญัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

  อ่านเพิ่มเติม  27/08/2563
 

ประชุมการพิจารณาประกาศกรมสุขภาพจิต วันที่ 19 สิงหาคม 2563

  อ่านเพิ่มเติม  19/08/2563
 

การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. สุขภาพจิต ครั้งที่ 2/2563

  อ่านเพิ่มเติม  07/03/2563

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิตฯ ครั้งที่ 1/2563

  อ่านเพิ่มเติม   27/02/2563


   ข่าวสารและกิจกรรมเครือข่ายสุขภาพจิต

              


© 2020 Office of the Secretariat to the National Mental Health Commission (OMHC)
  ที่อยู่ : เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
                 อาคาร 3 ชั้น 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

  โทร : 0-2590-8041, 0-2590-8046, โทรสาร : 0-2149-5584

  E-mail : omhcoffice@gmail.com

  ipv6 ready  ipv6 ready  ipv6 ready