ค้น :  

ลำดับที่ เรื่อง อ่าน
ผลการประชาพิจารณ์/การรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑  
แผ่นพับ รู้ใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (สำหรับประชาชน)  95 
โปสเตอร์ รู้ใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (สำหรับประชาชน)  84 
โปรเตอร์ขั้นตอนการนำส่งผู้มีความผิดปกติทางจิต (กรณีผู้ป่วยทั่วไป และ นิติจิตเวช)  83 
สปอร์ตวิทยุโทรทัศน์การดูแลฟื้นฟูคืนสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช 4 ภาษา   108 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด   1883 
พรบ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.2550   1635 
รวมกฏหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   1632 
คำอธิบายการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปี 2559   537 
10  สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   1507 
11  แบบรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    258 
12  Power point นำเสนอโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   871 
13  คู่มือการบันทึกข้อมูล ทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป และผู้ป่วยนิติจิตเวช ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551   1708 
14  แนวทางการดำเนินงานฯ ระดับจังหวัด   297 
15  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557   192 
16  รวมกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   361 
17  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด   326 
18  แบบนิเทศติดตามประเมิน   274 
19  แบบสรุปการฝึกอบรม   294 
20  แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน   758 

ทั้งหมด : 46 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/3