ค้น :  

ลำดับที่ เรื่อง อ่าน
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551  207 
แผ่นพับ รู้ใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (สำหรับประชาชน)  360 
โปสเตอร์ รู้ใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (สำหรับประชาชน)  336 
โปรเตอร์ขั้นตอนการนำส่งผู้มีความผิดปกติทางจิต (กรณีผู้ป่วยทั่วไป และ นิติจิตเวช)  410 
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  113 
สปอร์ตวิทยุโทรทัศน์การดูแลฟื้นฟูคืนสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช 4 ภาษา   221 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด   2656 
พรบ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.2550   2237 
รวมกฏหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   2547 
10  สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   2178 
11  Power point นำเสนอโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   985 
12  แนวทางการดำเนินงานฯ ระดับจังหวัด   426 
13  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557   319 
14  รวมกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   503 
15  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด   490 
16  แบบนิเทศติดตามประเมิน   393 
17  แบบสรุปการฝึกอบรม   407 
18  แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน   876 
19  การดำเนินขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   534 
20  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   560 

ทั้งหมด : 41 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/3