ค้น :  

ลำดับที่ เรื่อง อ่าน
แผ่นพับ รู้ใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (สำหรับประชาชน)  142 
โปสเตอร์ รู้ใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (สำหรับประชาชน)  127 
โปรเตอร์ขั้นตอนการนำส่งผู้มีความผิดปกติทางจิต (กรณีผู้ป่วยทั่วไป และ นิติจิตเวช)  140 
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  13 
สปอร์ตวิทยุโทรทัศน์การดูแลฟื้นฟูคืนสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช 4 ภาษา   132 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด   2101 
พรบ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.2550   1766 
รวมกฏหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   1852 
สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   1667 
10  Power point นำเสนอโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   896 
11  แนวทางการดำเนินงานฯ ระดับจังหวัด   327 
12  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557   216 
13  รวมกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   392 
14  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด   361 
15  แบบนิเทศติดตามประเมิน   298 
16  แบบสรุปการฝึกอบรม   317 
17  แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน   786 
18  การดำเนินขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   425 
19  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   458 
20  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์   235 

ทั้งหมด : 40 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2