ค้น :  

ลำดับที่ เรื่อง อ่าน
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ   232 
ประการกรมสุขภาพจิต เรื่อง สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมายเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติและกรรมการอุทธรณ์   230 
เอกสารประกอบการสัมมนา รุ่นที่ 2 ณ รร.อมารี ดอนเมือง (3)   300 
เอกสารประกอบการสัมมนา รุ่นที่ 2 ณ รร.อมารี ดอนเมือง (2)   261 
เอกสารประกอบการสัมมนา รุ่นที่ 2 ณ รร.อมารี ดอนเมือง (1)   276 
เอกสารประกอบการสัมมนา รุ่นที่ 1 จ.พิษณุโลก (3)   291 
เอกสารประกอบการสัมมนา รุ่นที่ 1 จ.พิษณุโลก (2)   264 
เอกสารประกอบการสัมมนา รุ่นที่ 1 จ.พิษณุโลก (1)   306 
Newsletter  260 
10  ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2551  671 
11  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2551  444 
12  แผ่นพับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   1427 
13  สาระพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   604 
14  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   622 
15  บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ส่งบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   580 
16  ขั้นตอนการนำบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ส่งบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   1957 
17  สรุปรายงานการแสดงความคิดเห็น ต่อร่างกฎหมายสุขภาพจิต ของบุคลากรสาธารณสุข   498 
18  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 English   1404 
19  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ภาษาไทย   585 
20  จุดมุ่งหมายของกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต   486 

ทั้งหมด : 40 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 2/2