ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551