รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น ๑ กรมสุขภาพจิต