ค้น :  

วันที่ เรื่อง / Author's Download อ่าน
[13/3/2017    สรุปการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งขาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล Download เอกสารแนบ 188
[13/3/2017    รายงานผลการประชาพิจารณ์ Download เอกสารแนบ 122
[9/3/2017    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล Download เอกสารแนบ 169
[21/9/2016    เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องนโยบายการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (วันที่ 27 ก.พ. 2560) Download เอกสารแนบ 183
[21/9/2016    แผ่นพับรู้ใช้-พรบ-สุขภาพจิต-คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย Download เอกสารแนบ 218
[21/9/2016    แบบฟอร์มเบิกสื่องาน พ.ร.บ.สุขภาพจิต Download เอกสารแนบ 303
[15/8/2016    สรุปผลโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 Download เอกสารแนบ 252
[13/5/2016    เอกสารประกอบโครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปี 2559 Download เอกสารแนบ 351
[28/1/2016    สรุปการบรรยายหัวข้อ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติกับผู้ป่วย คนพิการทางจิต และผู้ดูแลในประเทศไทย” Download เอกสารแนบ 614
[12/11/2015    จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 Download เอกสารแนบ 763
[5/11/2015    โครงการสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Download เอกสารแนบ 636
[30/10/2015    (ตัวอย่าง) แบบรายงานคณะอนุกรรมการประสานงานฯระดับจังหวัด Download เอกสารแนบ 557
[15/10/2015    คู่มือคำอธิบายการจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ 2559 - ส่วนเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ Download เอกสารแนบ 760
[12/10/2015    แบบรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Download เอกสารแนบ 482
[28/8/2015    Power point นำเสนอโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Download เอกสารแนบ 387
[9/6/2015    คู่มือการบันทึกข้อมูล ทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป และผู้ป่วยนิติจิตเวช ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 Download เอกสารแนบ 600
[3/6/2015    สรุปผลการดำเนินงาน และ แนวทางการดำเนินงานฯ ระดับจังหวัด - 470
[30/3/2015    แบบสรุปรายชื่อผู้ขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ Download เอกสารแนบ 677
[18/12/2014    แบบรายงานผลการดำเนินงาน Download เอกสารแนบ 723
[6/11/2014    การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ และ กรรมการอุทธรณ์ - 501

ทั้งหมด : 37 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2