ค้น :  

วันที่ เรื่อง / Author's Download อ่าน
[24/12/2018    การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย Download เอกสารแนบ 15
[24/12/2018    หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็น 6.9.61v.2 Download เอกสารแนบ 12
[3/12/2018    เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สุขภาพจิตฯ Download เอกสารแนบ 42
[30/10/2018    ขั้นตอนการสมัครบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 Download เอกสารแนบ 143
[30/10/2018    เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการบำบัดรักษาและจำหน่ายตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี Download เอกสารแนบ 115
[1/10/2018    แบบรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสารแนบ 104
[23/7/2018    แบบบันทึกข้อมูล และทะเบียนฐานข้อมูลผู้ป่วยตาม พรม.สุขภาพจิตฯ ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 Download เอกสารแนบ 223
[23/2/2018    กรมสุขภาพจิตสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมายเป็นกรรมการสุขภาพจิตฯและกรรมการอุทรณ์ Download เอกสารแนบ 287
[1/2/2018    สรุปผลการอบรมให้ความรู้ แนวทางในการประเมินอาการและนำส่งตัวผู้มีความผิดปกติทางจิต สำหรับตำรวจและบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน Download เอกสารแนบ 290
[21/12/2017    เอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ แนวทางในการประเมินอาการและนำส่งตัวผู้มีความผิดปกติทางจิต สำหรับตำรวจและบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี Download เอกสารแนบ 318
[20/12/2017    สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 Download เอกสารแนบ 260
[20/10/2017    ผลการประชาพิจารณ์/การรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ Download เอกสารแนบ 301
[27/9/2017    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 Download เอกสารแนบ 306
[27/9/2017    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 Download เอกสารแนบ 212
[25/9/2017    สรุปสาระสำคัญ การสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) Download เอกสารแนบ 208
[19/9/2017    คู่มือคำอธิบายการจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสารแนบ 334
[19/9/2017    ทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการตรวจประเมินและบำบัดรักษา ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิตฯ ประจำปี 2560 Download เอกสารแนบ 292
[13/3/2017    สรุปการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งขาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล Download เอกสารแนบ 363
[13/3/2017    รายงานผลการประชาพิจารณ์ Download เอกสารแนบ 305
[9/3/2017    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล Download เอกสารแนบ 355

ทั้งหมด : 49 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/3