ค้น :  

วันที่ เรื่อง / Author's Download อ่าน
[20/10/2017    ผลการประชาพิจารณ์/การรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ Download เอกสารแนบ 38
[27/9/2017    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 Download เอกสารแนบ 57
[27/9/2017    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 Download เอกสารแนบ 51
[25/9/2017    สรุปสาระสำคัญ การสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) Download เอกสารแนบ 45
[19/9/2017    คู่มือคำอธิบายการจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสารแนบ 125
[19/9/2017    ทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการตรวจประเมินและบำบัดรักษา ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิตฯ ประจำปี 2560 Download เอกสารแนบ 102
[12/9/2017    แบบบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด - PDF Download เอกสารแนบ 67
[12/9/2017    แบบบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด - Word Download เอกสารแนบ 47
[13/3/2017    รายงานผลการประชาพิจารณ์ Download เอกสารแนบ 179
[13/3/2017    สรุปการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งขาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล Download เอกสารแนบ 250
[9/3/2017    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล Download เอกสารแนบ 228
[21/9/2016    แผ่นพับรู้ใช้-พรบ-สุขภาพจิต-คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย Download เอกสารแนบ 304
[21/9/2016    แบบฟอร์มเบิกสื่องาน พ.ร.บ.สุขภาพจิต Download เอกสารแนบ 357
[21/9/2016    เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องนโยบายการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (วันที่ 27 ก.พ. 2560) Download เอกสารแนบ 237
[15/8/2016    สรุปผลโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 Download เอกสารแนบ 306
[13/5/2016    เอกสารประกอบโครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปี 2559 Download เอกสารแนบ 378
[28/1/2016    สรุปการบรรยายหัวข้อ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติกับผู้ป่วย คนพิการทางจิต และผู้ดูแลในประเทศไทย” Download เอกสารแนบ 644
[12/11/2015    จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 Download เอกสารแนบ 793
[5/11/2015    โครงการสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Download เอกสารแนบ 658
[28/8/2015    Power point นำเสนอโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Download เอกสารแนบ 410

ทั้งหมด : 40 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2