ค้น :  

วันที่ เรื่อง / Author's Download อ่าน
[1/10/2018    แบบรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสารแนบ 27
[23/7/2018    แบบบันทึกข้อมูล และทะเบียนฐานข้อมูลผู้ป่วยตาม พรม.สุขภาพจิตฯ ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 Download เอกสารแนบ 102
[23/2/2018    กรมสุขภาพจิตสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมายเป็นกรรมการสุขภาพจิตฯและกรรมการอุทรณ์ Download เอกสารแนบ 213
[1/2/2018    สรุปผลการอบรมให้ความรู้ แนวทางในการประเมินอาการและนำส่งตัวผู้มีความผิดปกติทางจิต สำหรับตำรวจและบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน Download เอกสารแนบ 210
[21/12/2017    เอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ แนวทางในการประเมินอาการและนำส่งตัวผู้มีความผิดปกติทางจิต สำหรับตำรวจและบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี Download เอกสารแนบ 245
[20/12/2017    สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 Download เอกสารแนบ 208
[20/10/2017    ผลการประชาพิจารณ์/การรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ Download เอกสารแนบ 260
[27/9/2017    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 Download เอกสารแนบ 267
[27/9/2017    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 Download เอกสารแนบ 177
[25/9/2017    สรุปสาระสำคัญ การสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) Download เอกสารแนบ 158
[19/9/2017    คู่มือคำอธิบายการจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสารแนบ 289
[19/9/2017    ทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการตรวจประเมินและบำบัดรักษา ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิตฯ ประจำปี 2560 Download เอกสารแนบ 247
[13/3/2017    รายงานผลการประชาพิจารณ์ Download เอกสารแนบ 274
[13/3/2017    สรุปการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งขาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล Download เอกสารแนบ 334
[9/3/2017    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล Download เอกสารแนบ 313
[21/9/2016    แผ่นพับรู้ใช้-พรบ-สุขภาพจิต-คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย Download เอกสารแนบ 499
[21/9/2016    แบบฟอร์มเบิกสื่องาน พ.ร.บ.สุขภาพจิต Download เอกสารแนบ 438
[21/9/2016    เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องนโยบายการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (วันที่ 27 ก.พ. 2560) Download เอกสารแนบ 337
[15/8/2016    สรุปผลโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 Download เอกสารแนบ 405
[13/5/2016    เอกสารประกอบโครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปี 2559 Download เอกสารแนบ 458

ทั้งหมด : 44 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/3