ค้น :  

วันที่ เรื่อง / Author's Download อ่าน
[28/1/2016    สรุปการบรรยายหัวข้อ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติกับผู้ป่วย คนพิการทางจิต และผู้ดูแลในประเทศไทย” Download เอกสารแนบ 776
[12/11/2015    จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 Download เอกสารแนบ 861
[5/11/2015    โครงการสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Download เอกสารแนบ 727
[28/8/2015    Power point นำเสนอโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Download เอกสารแนบ 448
[3/6/2015    สรุปผลการดำเนินงาน และ แนวทางการดำเนินงานฯ ระดับจังหวัด - 585
[30/3/2015    แบบสรุปรายชื่อผู้ขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ Download เอกสารแนบ 717
[6/11/2014    การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ และ กรรมการอุทธรณ์ - 552
[19/9/2014    สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (แบ่งตามเขตบริการสุขภาพ) Download เอกสารแนบ 504
[19/9/2014    สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (แบ่งตามภูมิภาค) Download เอกสารแนบ 502
[16/7/2014    รายนามเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 Download เอกสารแนบ 620
[7/7/2014    ระบบรายงานผุ้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยนิติจิตเวช - 776
[2/7/2014    ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนารุ่นที่ 2 - 826
[22/5/2014    เลื่อนการจัดสัมมนา รุ่นที่ ๒ จ.เพชรบุรี - 461
[21/5/2014    เอกสารประกอบการสัมมนา รุ่นที่ 1 จ.พิษณุโลก - 470
[12/5/2014    แผนที่ รร.ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี Download เอกสารแนบ 1551
[12/5/2014    แผนที่ รร.วังจันทร์ จ.พิษณุโลก Download เอกสารแนบ 1030
[16/12/2013    Download การสารวจระบาดวิทยาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในโครงการสนับสนุนและส่งเสริม การบริการครบวงจรสาหรับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เป้าหมายเร่งรัด ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า Download เอกสารแนบ 554
[28/10/2013    Download Logo สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ Download เอกสารแนบ 2555
[14/6/2013    Download เอกสารงานสัมมนาวันที่ 11-12 มิถุนายน 2556 โครงการติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฏหมายสุขภาพจิตในสถานบริการ Download เอกสารแนบ 509
[29/5/2013    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิตในสถานบริการ Download เอกสารแนบ 457

ทั้งหมด : 44 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 2/3