ระบบรายงานผุ้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยนิติจิตเวช

แบบรายงานผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยนิติจิตเวชชุดนี้ ผ่านการพิจารณาระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้ง 2 รุ่น แล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.omhc.dmh.go.th/law