รายนามเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

รายนามเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้ง 2 รุ่น