สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (แบ่งตามเขตบริการสุขภาพ)

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงการรักษา”