การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ และ กรรมการอุทธรณ์

ท่านผู้ที่สนใจสมัครรับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติและคณะกรรมการอุทธรณ์ สามารถดาวน์โหลดระเบียบและแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่ แถบหัวข้อเรื่อง "พรบ.สุขภาพจิต" ครับ