สรุปการบรรยายหัวข้อ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติกับผู้ป่วย คนพิการทางจิต และผู้ดูแลในประเทศไทย”

สรุปการบรรยายหัวข้อ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติกับผู้ป่วย คนพิการทางจิต และผู้ดูแลในประเทศไทย” โดย อาจารย์มณเฑียร บุญตัน ของคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการ โรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการทางจิตสายใยครอบครัว สมาคมสายใยครอบครัว วันที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 4 โรงพยาบาลศรีธัญญา