ทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการตรวจประเมินและบำบัดรักษา ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิตฯ ประจำปี 2560

-