สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551