แบบแสดงความคิดเห็น ต่อประเด็นในการจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คำชี้แจง : ข้อมูลจากแบบแสดงความคิดเห็นชุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นของท่านในการจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เท่านั้น ข้อมูลที่ได้จะถือเป็นความลับ และจะไม่ส่งผลถึงตัวผู้แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ตามแนวทางการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน (ตั้งแต่วันที่ 15 -29 พฤษภาคม 2560 เป็นอย่างน้อย)

Download แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  คลิกเพื่อ Download
Download ร่าง-พรบ-สุขภาพจิต-จาก-กฤษฎีกา-19-ธ.ค.59  คลิกเพื่อ Download

คำอธิบาย : โปรดคลิกช่องคำตอบ ที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด และบรรยายข้อเสนอแนะที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงในช่อง ค่ะ

เพศ: ชาย      หญิง
อายุ:
หน่วยงาน: สังกัดกระทรวงสาธารณสุข:     สสจ.   สสอ.   รพศ.   รพท.   รพช.   ส่วนกลาง  
สังกัดกรมสุขภาพจิต:     รพ./สถาบัน   ศูนย์สุขภาพจิต   ส่วนกลาง  
หน่วยงานอื่น     ภาครัฐ   ภาครัฐวิสาหกิจ   ภาคเอกชน   หน่วยงานด้านสุขภาพ   สถาบันการศึกษา   ประชาชนทั่วไป   ผู้ป่วย   ญาติผู้ป่วย  
อืนๆ  

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ในประเด็นดังต่อไปนี้

คำถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ
 ๑. หลักการ และเหตุผล
 ๒. มาตรา ๑ – ๕ ชื่อร่าง พ.ร.บ. วันบังคับใช้ สาระเนื้อหา ที่กำหนดใช้บังคับ และนิยาม
 ๓. มาตรา 6 – ๗ องค์ประกอบ อำนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
 ๔. มาตรา ๘ กำหนดให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ คณะกรรมการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการ
 ๕. มาตรา ๙ -๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา
 ๖. มาตรา ๑๑ – ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ให้ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการควบคุมปัจจัย ที่คุกคามสุขภาพจิต การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อ และเพิ่ม สิทธิประโยชน์แก่ผู้ป่วยหรือผู้รับดูแลผู้ป่วย
 ๗. มาตรา ๑๘ – ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
 ๘. มาตรา ๒๐ – ๒๑ เพิ่มบทกำหนดโทษและบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
 ๙. มาตรา ๒๒ – ๒๕ บทเฉพาะกาล